Onderzoek: Samenwerking overheid en bedrijfsleven in vastgoedsector moet beter

Er kan veel verbeterd worden in de samenwerking tussen overheid en het bedrijfsleven als het om de ontwikkeling van vastgoedprojecten gaat. Dit blijkt uit onderzoek van Dupon Vastgoed onder 1200 vastgoedprofessionals en ambtenaren die belast zijn met bouwen, wonen en projectontwikkeling.

Miscommunicatie blijkt de grootste oorzaak van onderlinge geschillen. 61% van de publieke partijen geeft aan dat overheid en ondernemers vaak niet dezelfde taal spreken. Bij de respondenten van private partijen is dit maar liefst 74%. Beide groepen respondenten geven aan baat te hebben bij de tussenkomst van een onafhankelijke projectmanager.

De doelstelling van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van problemen bij samenwerkingsverbanden tussen overheden en commerciële partijen. Initiatiefnemer van het onderzoek, Marc du Pon van Dupon Vastgoed, ziet in dit onderzoek bevestigd dat de samenwerking niet altijd optimaal is: “De onderzoekscijfers tonen aan hoe publieke- en private partijen in de vastgoedwereld tegen elkaar aan kijken. Een onafhankelijke projectmanager op een vastgoedproject kan enorm helpen. Dat onderstrepen de partijen zelf ook. 75% van de respondenten aan private kant en 62% van de respondenten aan publieke kant is het eens met de stelling dat een derde onafhankelijke projectmanager miscommunicatie en onbegrip onderling kan beperken.”

Privaat en publiek tegenover elkaar
Onderlinge miscommunicatie komt bijvoorbeeld voor bij de commerciële haalbaarheid van projecten. Uit het onderzoek geven de respondenten uit de private hoek aan dat gemeenten vaak de grond te hoog waarderen. De ondervraagden die bij de overheid werken, verwijten op hun beurt weer dat projectontwikkelaars te weinig doortastend zijn in hun verkoopbeleid.

Ook over de uitwerking van vastgoedprojecten zijn private en publieke partijen niet over elkaar te spreken. Zo is 68% van de private partijen van mening dat gemeenten te weinig rekening houden met de woonwensen van de consument bij het opstellen van de stedenbouwkundige uitgangspunten van ontwikkelplannen. 59% van de respondenten uit de publieke sector vindt daarentegen dat projectontwikkelaars te weinig rekening houden met de complexiteit van de doelstellingen en eisen waar een gemeente aan moet voldoen bij vastgoedontwikkeltrajecten.

Niet alles haat en nijd
Er zijn veel terreinen waar publieke en private respondenten elkaar wel vinden, zo blijkt uit het onderzoek. Er zijn bijvoorbeeld weinig meningsverschillen over de noodzaak tot herontwikkelen als gevolg van de economische crisis. Projectontwikkelaars willen graag herontwikkelen. Slechts 31% van de respondenten aan publieke zijde en 18% aan private zijde vindt dat projectontwikkelaars deze noodzaak overdrijven.

Op het gebied van standaardisering van ontwerpen is er ook sprake van consensus. 49% van de in de publieke sector werkzame respondenten maakt zich geen zorgen over een te grote standaardisering van ontwerpen als de ontwikkeling van stedenbouwkundige plannen aan projectontwikkelaars wordt overgelaten. 58% van de respondenten uit de private sector zijn dezelfde mening toebedeeld.

Het onderzoek is uitgevoerd door communicatiebureau JPGDance in opdracht van Dupon Vastgoed. De respondenten bestaan uit 1200 vastgoedprofessionals en andere betrokkenen, zoals ambtenaren bij gemeenten, provincie en rijk, die belast zijn met projectontwikkeling.