Alton ambieert energieneutraal 2030 in Toekomstvisie

vlnr. Marcel Numan, Jaap Bond, Gido Oude Kotte, Monique Stam, Jack van der Hoek.
vlnr. Marcel Numan, Jaap Bond, Gido Oude Kotte, Monique Stam, Jack van der Hoek.

De Toekomstvisie Alton is vandaag tijdens een bijeenkomst bij Numan Paprika in Heerhugowaard aangeboden aan de gemeente Heerhugowaard en de provincie Noord-Holland. Voorzitter Marcel Numan van de Ondernemersvereniging Alton (OVAL) overhandigde het eerste exemplaar van de toekomstvisie aan Gedupeerden Jaap Bond en Jack van der Hoek van de provincie Noord-Holland en de wethouders Monique Stam en Gido Oude Kotte van de gemeente Heerhugowaard. In de Toekomstvisie spreken de ondernemers de ambitie uit om in 2030 voor de teelt van gewassen geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken. Om deze ambitie te realiseren willen de ondernemers samenwerken met de overheden.

Het Altongebied is goed voor circa 30% van het totale energieverbruik van de gehele gemeente Heerhugowaard. Verduurzaming van de energievoorziening sluit daarmee goed aan bij de doelstelling van de gemeente Heerhugowaard om in 2030 energieneutraal te zijn.

De Toekomstvisie Alton is geschreven door de ondernemers in glasconcentratiegebied Alton, die zich afgelopen januari hebben verenigd in Ondernemersvereniging Alton (OVAL). De ondernemersvereniging behartigt de belangen van de ondernemers en overlegt hierbij structureel met alle stakeholders.

Gebiedscoördinator

Alton Toekomstvisie
Alton Toekomstvisie

Als gebiedscoördinator is de herstructurering van Alton in handen van het Ontwikkelingsbedrijf NHN. Het ontwikkelingsbedrijf is hierbij spin in het web tussen de Ondernemersvereniging en ondernemers, de overheden en de banken en faciliteert bij de totstandkoming van de collectieve initiatieven. De Toekomstvisie is met bemiddeling van de gebiedscoördinator besproken met onder andere LTO, Greenport NHN, Rabobank en ABN-AMRO. Deze partijen geven aan dat de Toekomstvisie aansluit bij de ontwikkelingen die zij zien in de sector en waren getuigen van de overhandiging.

Mitch Schoorl, Manager Food & Agri van Rabobank Alkmaar Alkmaar en omgeving, maakte gebruik van de gelegenheid om partijen op te roepen om gezamenlijk de fysieke herstructurering van glastuinbouwbedrijven op te pakken. “Er zijn voor het Alton-gebied zeker kansen voor een economisch gezonde toekomst. Rabobank zal hierin haar rol oppakken om deze beweging te ondersteunen en stimuleren. ”

Thijs Pennink van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord: “Modernisering is urgent, maar kan in onze optiek slechts op een select aantal (top)locaties succesvol gerealiseerd worden, mits het gecombineerd wordt met een proces van energietransitie. Een succesvolle introductie van warmte, CO2 en de mogelijkheden voor geothermie zullen naar alle verwachting structurerende factoren worden voor de ontwikkeling en vestiging van (nieu¬we) tuinbouwbedrijven. De hoofdassen voor duurzame warmte en energie¬netten moeten daarom in de toekomst de belangrijkste productiegebieden beter ontsluiten dan waar de modernisering minder van de grond komt. We roepen de part¬ners op aandacht hieraan te besteden, omdat de herstructurering anders niet in afdoende mate van de grond komt.”

Jaap Bond, gedeputeerde Landbouw van de provincie Noord-Holland: “Er zit weer toekomst in Alton. Daar hebben we met veel partijen hard aan gewerkt. De oprichting van de Ondernemersvereniging is een belangrijke randvoorwaarde voor de verdere herstructurering en verduurzaming, omdat ondernemers aan de basis staan van de initiatieven.”

Monique Stam, wethouder Economische Zaken van de gemeente Heerhugowaard, sluit zich bij de uitspraken van Jaap Bond aan: “De visie van Ondernemersvereniging Alton sluit naadloos aan bij de gemeentelijke duurzaamheidsambities. Gezamenlijk hebben wij al enkele CO2 initiatieven ontplooid. Met het realiseren van een warmtenet vanuit de HVC en breedbandinternet in het gebied wordt hieraan verdere concrete invulling gegeven”

Best presterende pilot
Het Altongebied typeert zich als een volwassen glastuinbouwgebied, gericht op hoogwaardige nicheteelten met een hoge toegevoegde waarde per vierkante meter. De nadruk in de herstructurering ligt op het verbeteren van de economische vitaliteit door de ontwikkeling en groei van de bestaande ondernemingen te bevorderen. Door verduurzaming van de energievoorziening en optimaliseren van de ruimtelijke structuur kan hieraan invulling gegeven worden.

De herstructurering van Alton en de rol van de gebiedscoördinator kunnen rekenen op veel bestuurlijke aandacht. Alton is de best presterende pilot binnen het landelijke programma Modernisering Teeltareaal van het ministerie van EL&I.

Over Alton

Alton Toekomstvisie met groep ondernemers
Alton Toekomstvisie met groep ondernemers

Het Altongebied in Heerhugowaard is de oudste van de drie glasconcentratiegebieden in Noord-Holland Noord. Het kasgebied stamt uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw en is circa 220 hectare groot. Er zijn voornamelijk sierteeltbedrijven en snijbloemtelers gevestigd. Om het gebied concurrerend en toekomstbestendig te houden wordt Alton geherstructureerd. Verduurzaming is een belangrijk onderdeel daarvan. Het Altongebied, bestaande uit de gebieden Alton I en Alton II, is op dit moment goed voor circa 30% van het totale energieverbruik van de gehele gemeente Heerhugowaard. Het ondergaat een transformatie met als doel te verduurzamen en in 2030 energieneutraal te zijn. Het gebied is hierbij één van de pilotprojecten in het kader van het programma Duurzame Modernisering Teeltareaal. Dit programma heeft ten doel instrumenten te ontwikkelen die bijdragen aan de modernisering van glastuingebieden in Nederland. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is hierbij gebiedscoördinator.